Thứ tư, ngày 19 tháng 6 năm 2019

Bài 2: Hiện thị text [andengine]

Ngày đăng: 19/9/2012, 14:52:23AM | Lượt xem: 2,391
Hot!

  Bài 1 có lẽ sẽ có nhiều người sẽ gặp vấn đề, nhưng không sao rồi các bạn sẽ hiểu thôi. Tiếp theo mình hướng dẫn các bạn hiện thị text. Trong game ta dùng khá nhiều, như hiện thị vài lời giới thiệu...

  Bạn nào chạy được bài 1 thì mới chạy được bài này.Hi. Mình chỉ sửa class TestAndengineActivity thôi. Đây là class đã sửa lại bài 1 để hiện thị text.

package TestAndengine.Gioi; 

import org.anddev.andengine.engine.Engine; 
import org.anddev.andengine.engine.camera.Camera; 
import org.anddev.andengine.engine.options.EngineOptions; 
import org.anddev.andengine.engine.options.EngineOptions.ScreenOrientation; 
import org.anddev.andengine.engine.options.resolutionpolicy.RatioResolutionPolicy; 
import org.anddev.andengine.entity.scene.Scene; 
import org.anddev.andengine.entity.scene.background.ColorBackground; 
import org.anddev.andengine.entity.text.Text; 
import org.anddev.andengine.entity.util.FPSLogger; 
import org.anddev.andengine.opengl.font.Font; 
import org.anddev.andengine.opengl.texture.TextureOptions; 
import org.anddev.andengine.opengl.texture.atlas.bitmap.BitmapTextureAtlas; 
import org.anddev.andengine.ui.activity.BaseGameActivity; 
import org.anddev.andengine.util.HorizontalAlign; 

import android.graphics.Color; 
import android.graphics.Typeface; 
import android.os.Bundle; 

public class TestAndengineActivity extends BaseGameActivity { 
  //Khai báo thêm 2 biến quan trọng 
  private Camera MyCamera;//Biến này thường để cấu hình màn hình 
  private Scene MyScene;//Quản lý những gì bạn vẽ. 
   
  private int WIDTH = 320;//Chiều rộng vùng hiện thị 
  private int HEIGHT = 480;//Chiều cao vùng hiện thị 
   
   
  private BitmapTextureAtlas mFontTexture;//Lưu font vào bộ nhớ 
  private Font mFont;//Dùng để lưu lại font 
   
  /** Called when the activity is first created. */ 
  @Override 
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
    super.onCreate(savedInstanceState); 
  } 

  @Override 
  public Engine onLoadEngine() { 
    //Khởi tạo vùng hiện thị là 320*480 
    this.MyCamera = new Camera(0, 0, WIDTH, HEIGHT); 
    //Yêu cầu màn hình hiện thị nằm ngang thì ScreenOrientation.LANDSCAPE 
    Engine engine =   new Engine(new EngineOptions(true, ScreenOrientation.PORTRAIT, 
          new RatioResolutionPolicy(WIDTH, HEIGHT), 
          this.MyCamera)); 
    return engine; 
  } 

  @Override 
  public void onLoadResources() { 
    this.mFontTexture = new BitmapTextureAtlas(256, 256, TextureOptions.BILINEAR_PREMULTIPLYALPHA); 
    //Tạo font mạc định và style là chữ đậm, cỡ chứ 14 màu đen 
    this.mFont = new Font(this.mFontTexture, Typeface.create(Typeface.DEFAULT, Typeface.BOLD), 14, true, Color.BLACK); 
    //Load 
    this.mEngine.getTextureManager().loadTexture(this.mFontTexture); 
    this.mEngine.getFontManager().loadFont(this.mFont);     
  } 

  @Override 
  public Scene onLoadScene() { 
    this.mEngine.registerUpdateHandler(new FPSLogger()); 

    MyScene = new Scene(); 
    MyScene.setBackground(new ColorBackground(0.09804f, 0.6274f, 0.8784f));//Đặt màu nền 

    //Khai báo 3 hiến text. Dùng HorizontalAlign để căn lề. 
    final Text textCenter = new Text(20, 60, this.mFont, "Đặng Văn Giỏi\nHihi. Chúc các bạn thành công", HorizontalAlign.CENTER);
    final Text textLeft = new Text(20, 200, this.mFont, "Đặng Văn Giỏi\nHihi. Chúc các bạn thành công", HorizontalAlign.LEFT);
    final Text textRight = new Text(20, 340, this.mFont, "Đặng Văn Giỏi\nHihi. Chúc các bạn thành công", HorizontalAlign.RIGHT);

    //Hiện thị lên màn hình 
    MyScene.attachChild(textCenter); 
    MyScene.attachChild(textLeft); 
    MyScene.attachChild(textRight); 

    return MyScene; 
  } 

  @Override 
  public void onLoadComplete() { 
    // TODO Auto-generated method stub 
     
  } 
} 

 

theo vietandroid.com
 Chia sẻ qua: 
Hot!
Ý kiến bạn đọc

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Gallery

image

Maecenas viverra rutrum pulvinar

Maecenas viverra rutrum pulvinar! Aenean vehicula nulla sit amet metus aliquam et malesuada risus aliquet. Vestibulum rhoncus, dolor sit amet venenatis porta, metus purus sagittis nisl, sodales volutpat elit lorem…

Read more

Text Links

Thiết kế logo chuyên nghiệp Insky
DAFABET
W88 w88b.com/dang-ky-tai-khoan-w88
W88
ca do bong da online
Copyright © 2011 - 2012 vietshare.vn by phamkhuong102@gmail.com doanhkisi2315@gmail.com. All rights reserved.