Thứ tư, ngày 24 tháng 7 năm 2019

Bài 8: Xác định va chạm giữa 2 sprite [andengine]

Ngày đăng: 4/10/2012, 11:14:21PM | Lượt xem: 6,119
Hot!

 Để xác định xem 2 quả bóng có va chạm vào nhau không ta sử dụng phương thức sprite.collidesWith(sprite). Nếu va chạm thì nó return true, ngược lại là false

 Các bạn xem qua code sau:

package TestAndengine.Gioi; 
import org.anddev.andengine.engine.Engine; 
import org.anddev.andengine.engine.camera.Camera; 
import org.anddev.andengine.engine.handler.IUpdateHandler; 
import org.anddev.andengine.engine.options.EngineOptions; 
import org.anddev.andengine.engine.options.EngineOptions.ScreenOrientation; 
import org.anddev.andengine.engine.options.resolutionpolicy.RatioResolutionPolicy; 
import org.anddev.andengine.entity.scene.Scene; 
import org.anddev.andengine.entity.scene.background.SpriteBackground; 
import org.anddev.andengine.entity.sprite.Sprite; 
import org.anddev.andengine.entity.util.FPSLogger; 
import org.anddev.andengine.opengl.texture.TextureOptions; 
import org.anddev.andengine.opengl.texture.atlas.bitmap.BitmapTextureAtlas; 
import org.anddev.andengine.opengl.texture.atlas.bitmap.BitmapTextureAtlasTextureRegionFactory; 
import org.anddev.andengine.opengl.texture.region.TextureRegion; 
import org.anddev.andengine.ui.activity.BaseGameActivity; 

import android.os.Bundle; 

public class TestAndengineActivity extends BaseGameActivity { 
  //Khai báo thêm 2 biến quan trọng 
  private Camera MyCamera;//Biến này thường để cấu hình màn hình 
  private Scene MyScene;//Quản lý những gì bạn vẽ. 
   
  private int WIDTH = 320;//Chiều rộng vùng hiện thị 
  private int HEIGHT = 480;//Chiều cao vùng hiện thị 
   
   
  private BitmapTextureAtlas bitmapTextureAtlas;//Lưu ảnh trong bộ nhớ 
  private TextureRegion textureRegion;//Lưu khi load ảnh 
  private Sprite sprite1,sprite2;//Sprite quả bóng 
   
  private BitmapTextureAtlas bg_bitmapTextureAtlas;//Lưu ảnh trong bộ nhớ 
  private TextureRegion bg_textureRegion;//Lưu khi load ảnh 
  private Sprite bg_sprite;//Sprite tạo cảnh nền 
   
  /** Called when the activity is first created. */ 
  @Override 
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
    super.onCreate(savedInstanceState); 
  } 

  @Override 
  public Engine onLoadEngine() { 
    //Khởi tạo vùng hiện thị là 320*480 
    this.MyCamera = new Camera(0, 0, WIDTH, HEIGHT); 
    //Yêu cầu màn hình hiện thị nằm ngang thì ScreenOrientation.LANDSCAPE 
    Engine engine =   new Engine(new EngineOptions(true, ScreenOrientation.PORTRAIT, 
          new RatioResolutionPolicy(WIDTH, HEIGHT), 
          this.MyCamera)); 
    return engine; 
  } 

  @Override 
  public void onLoadResources() { 
    //Khai báo vùng lưu trữ ảnh có kích thước 256,256. Đây là cái khó nhất đó. Sẽ giải thích sau. 
    this.bitmapTextureAtlas = new BitmapTextureAtlas(256, 256, TextureOptions.BILINEAR_PREMULTIPLYALPHA); 
    //Load ảnh 
    this.textureRegion = BitmapTextureAtlasTextureRegionFactory.createFromAsset(this.bitmapTextureAtlas, this, "ball.png", 0, 0);
    mEngine.getTextureManager().loadTextures(this.bitmapTextureAtlas); 
     

    this.bg_bitmapTextureAtlas = new BitmapTextureAtlas(512, 512, TextureOptions.BILINEAR_PREMULTIPLYALPHA); 
    this.bg_textureRegion = BitmapTextureAtlasTextureRegionFactory.createFromAsset(this.bg_bitmapTextureAtlas, this, "bg_image.png", 0, 0);
    mEngine.getTextureManager().loadTextures(this.bg_bitmapTextureAtlas); 
  } 

  @Override 
  public Scene onLoadScene() { 
    this.mEngine.registerUpdateHandler(new FPSLogger()); 

    MyScene = new Scene(); 
    this.bg_sprite = new Sprite(0, 0, this.bg_textureRegion); 
    MyScene.setBackground(new SpriteBackground(this.bg_sprite)); 
     
    //Đặt sprite1 tại vị trí x = 0,y = 100 
    this.sprite1 = new Sprite(0, 100, this.textureRegion); 
    MyScene.attachChild(sprite1);//Add vào MyScene 
     
    //Đặt sprite2 tại vị trí x = 300,y = 100 
    this.sprite2 = new Sprite(300, 100, this.textureRegion); 
    MyScene.attachChild(sprite2);//Add vào MyScene 
     
    //Cập nhật (coi như vòn lặp hoạt cảnh) 
    MyScene.registerUpdateHandler(new IUpdateHandler() {       
      @Override 
      public void reset() { 
        // TODO Auto-generated method stub         
      } 
       
      //Muốn cập nhật cái gì thì cho vào đây 
      @Override 
      public void onUpdate(float pSecondsElapsed) {  
        //Quả bóng đầu tiên là chạy từ phải qua trái 
        TestAndengineActivity.this.sprite1.setPosition(TestAndengineActivity.this.sprite1.getX()+1, TestAndengineActivity.this.sprite1.getY());
         
        //Quả bóng thứ 2 sẽ chạy được lại từ trái qua phải 
        TestAndengineActivity.this.sprite2.setPosition(TestAndengineActivity.this.sprite2.getX()-1, TestAndengineActivity.this.sprite2.getY());
         
        //Nếu 2 quảng bóng này va chạm vào nhau ta cho nó quay lại vị trí khởi tạo 
        if(TestAndengineActivity.this.sprite1.collidesWith(TestAndengineActivity.this.sprite2)){ 
          TestAndengineActivity.this.sprite1.setPosition(0, TestAndengineActivity.this.sprite1.getY()); 
          TestAndengineActivity.this.sprite2.setPosition(300, TestAndengineActivity.this.sprite2.getY()); 
        } 
      } 
    }); 

    return MyScene; 
  } 

  @Override 
  public void onLoadComplete() { 
    // TODO Auto-generated method stub 
     
  } 
} 

 

theo vietandroid.com
 Chia sẻ qua: 
Hot!
Ý kiến bạn đọc

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Gallery

image

Maecenas viverra rutrum pulvinar

Maecenas viverra rutrum pulvinar! Aenean vehicula nulla sit amet metus aliquam et malesuada risus aliquet. Vestibulum rhoncus, dolor sit amet venenatis porta, metus purus sagittis nisl, sodales volutpat elit lorem…

Read more

Text Links

Thiết kế logo chuyên nghiệp Insky
DAFABET
W88 w88b.com/dang-ky-tai-khoan-w88
W88
ca do bong da online
Copyright © 2011 - 2012 vietshare.vn by phamkhuong102@gmail.com doanhkisi2315@gmail.com. All rights reserved.