Thứ tư, ngày 24 tháng 7 năm 2019

Bài 9: Sử dụng DigitalOnScreenControl để điều khiển nhân vật

Ngày đăng: 4/10/2012, 11:17:56PM | Lượt xem: 4,246
Hot!

 Có nhiều cách để điều khiển nhân vật trong game. Andengine cung cấp cho ta đối tượng DigitalOnScreenControl để hiện thị 1 vùng điều khiển, với vùng điều khiển này người chơi có thể điều khiển nhân vật theo hướng đi mà mình mong muốn

 Tham khảo code sau:

package TestAndengine.Gioi; 
import javax.microedition.khronos.opengles.GL10; 

import org.anddev.andengine.engine.Engine; 
import org.anddev.andengine.engine.camera.Camera; 
import org.anddev.andengine.engine.camera.hud.controls.BaseOnScreenControl; 
import org.anddev.andengine.engine.camera.hud.controls.BaseOnScreenControl.IOnScreenControlListener; 
import org.anddev.andengine.engine.camera.hud.controls.DigitalOnScreenControl; 
import org.anddev.andengine.engine.options.EngineOptions; 
import org.anddev.andengine.engine.options.EngineOptions.ScreenOrientation; 
import org.anddev.andengine.engine.options.resolutionpolicy.RatioResolutionPolicy; 
import org.anddev.andengine.entity.scene.Scene; 
import org.anddev.andengine.entity.scene.background.SpriteBackground; 
import org.anddev.andengine.entity.sprite.Sprite; 
import org.anddev.andengine.entity.util.FPSLogger; 
import org.anddev.andengine.opengl.texture.TextureOptions; 
import org.anddev.andengine.opengl.texture.atlas.bitmap.BitmapTextureAtlas; 
import org.anddev.andengine.opengl.texture.atlas.bitmap.BitmapTextureAtlasTextureRegionFactory; 
import org.anddev.andengine.opengl.texture.region.TextureRegion; 
import org.anddev.andengine.ui.activity.BaseGameActivity; 

import android.os.Bundle; 

public class TestAndengineActivity extends BaseGameActivity { 
  //Khai báo thêm 2 biến quan trọng 
  private Camera MyCamera;//Biến này thường để cấu hình màn hình 
  private Scene MyScene;//Quản lý những gì bạn vẽ. 
   
  private int WIDTH = 480;//Chiều rộng vùng hiện thị 
  private int HEIGHT = 320;//Chiều cao vùng hiện thị 
   
   
  private BitmapTextureAtlas bitmapTextureAtlas;//Lưu ảnh trong bộ nhớ 
  private TextureRegion textureRegion;//Lưu khi load ảnh 
  private Sprite sprite;//Sprite quả bóng 
   
  private BitmapTextureAtlas bg_bitmapTextureAtlas;//Lưu ảnh trong bộ nhớ 
  private TextureRegion bg_textureRegion;//Lưu khi load ảnh 
  private Sprite bg_sprite;//Sprite tạo cảnh nền 
   
  //Khai báo các biến dùng cho vùng điều khiển 
  private DigitalOnScreenControl mDigitalOnScreenControl; 
  private BitmapTextureAtlas mOnScreenControlTexture; 
  private TextureRegion mOnScreenControlBaseTextureRegion; 
  private TextureRegion mOnScreenControlKnobTextureRegion; 
   
  /** Called when the activity is first created. */ 
  @Override 
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
    super.onCreate(savedInstanceState); 
  } 

  @Override 
  public Engine onLoadEngine() { 
    //Khởi tạo vùng hiện thị là 320*480 
    this.MyCamera = new Camera(0, 0, WIDTH, HEIGHT); 
    //Yêu cầu màn hình hiện thị nằm ngang thì ScreenOrientation.LANDSCAPE 
    Engine engine =   new Engine(new EngineOptions(true, ScreenOrientation.LANDSCAPE, 
          new RatioResolutionPolicy(WIDTH, HEIGHT), 
          this.MyCamera)); 
    return engine; 
  } 

  @Override 
  public void onLoadResources() { 
    //Khai báo vùng lưu trữ ảnh có kích thước 256,256. Đây là cái khó nhất đó. Sẽ giải thích sau. 
    this.bitmapTextureAtlas = new BitmapTextureAtlas(256, 256, TextureOptions.BILINEAR_PREMULTIPLYALPHA); 
    //Load ảnh 
    this.textureRegion = BitmapTextureAtlasTextureRegionFactory.createFromAsset(this.bitmapTextureAtlas, this, "ball.png", 0, 0);
    mEngine.getTextureManager().loadTextures(this.bitmapTextureAtlas); 
     

    this.bg_bitmapTextureAtlas = new BitmapTextureAtlas(512, 512, TextureOptions.BILINEAR_PREMULTIPLYALPHA); 
    this.bg_textureRegion = BitmapTextureAtlasTextureRegionFactory.createFromAsset(this.bg_bitmapTextureAtlas, this, "bg_image.png", 0, 0);
    mEngine.getTextureManager().loadTextures(this.bg_bitmapTextureAtlas); 
     
     
    //Load phần điều khiển 
    this.mOnScreenControlTexture = new BitmapTextureAtlas(256, 256, TextureOptions.BILINEAR_PREMULTIPLYALPHA); 
    this.mOnScreenControlBaseTextureRegion = BitmapTextureAtlasTextureRegionFactory.createFromAsset(this.mOnScreenControlTexture, this, "ControlBase.png", 0, 0);
    this.mOnScreenControlKnobTextureRegion = BitmapTextureAtlasTextureRegionFactory.createFromAsset(this.mOnScreenControlTexture, this, "ControlKnob.png", 128, 0);
    this.mEngine.getTextureManager().loadTextures(this.mOnScreenControlTexture); 
  } 

  @Override 
  public Scene onLoadScene() { 
    this.mEngine.registerUpdateHandler(new FPSLogger()); 

    MyScene = new Scene(); 
    this.bg_sprite = new Sprite(0, 0, this.bg_textureRegion); 
    MyScene.setBackground(new SpriteBackground(this.bg_sprite)); 
     
    //Đặt sprite1 tại vị trí x = 100,y = 100 
    this.sprite = new Sprite(100, 100, this.textureRegion); 
    MyScene.attachChild(sprite);//Add vào MyScene 
     
    //=======================================ĐIỂM QUAN TRỌNG NHẤT================ 
    //Khai báo và sử lý điều kiện khi ta chạm vào vùng điều khiển 
    mDigitalOnScreenControl = new DigitalOnScreenControl(0, HEIGHT - this.mOnScreenControlBaseTextureRegion.getHeight(), 
        this.MyCamera, this.mOnScreenControlBaseTextureRegion, this.mOnScreenControlKnobTextureRegion, 0.1f, 
        new IOnScreenControlListener() { 
       public void onControlChange(final BaseOnScreenControl pBaseOnScreenControl, final float pValueX, final float pValueY) {
         // vùng điều khiển thay đổi ta sẽ cho sprite di chuyển theo hướng ta điều khiển 
         TestAndengineActivity.this.sprite.setPosition(TestAndengineActivity.this.sprite.getX() + pValueX, TestAndengineActivity.this.sprite.getY() + pValueY);
       }       
     }); 
    mDigitalOnScreenControl.getControlBase().setBlendFunction(GL10.GL_SRC_ALPHA, GL10.GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA); 
    mDigitalOnScreenControl.getControlBase().setAlpha(0.7f); 
    mDigitalOnScreenControl.getControlBase().setScaleCenter(0, 128); 
    mDigitalOnScreenControl.getControlBase().setScale(0.8f); 
    mDigitalOnScreenControl.getControlKnob().setScale(0.8f); 
    mDigitalOnScreenControl.refreshControlKnobPosition(); 
     
    MyScene.setChildScene(mDigitalOnScreenControl); 
     //============================================================================== 
     
    return MyScene; 
  } 

  @Override 
  public void onLoadComplete() { 
    // TODO Auto-generated method stub 
     
  } 
} 

 

theo vietandroid.com
 Chia sẻ qua: 
Hot!
Ý kiến bạn đọc

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Gallery

image

Maecenas viverra rutrum pulvinar

Maecenas viverra rutrum pulvinar! Aenean vehicula nulla sit amet metus aliquam et malesuada risus aliquet. Vestibulum rhoncus, dolor sit amet venenatis porta, metus purus sagittis nisl, sodales volutpat elit lorem…

Read more

Text Links

Thiết kế logo chuyên nghiệp Insky
DAFABET
W88 w88b.com/dang-ky-tai-khoan-w88
W88
ca do bong da online
Copyright © 2011 - 2012 vietshare.vn by phamkhuong102@gmail.com doanhkisi2315@gmail.com. All rights reserved.