Thứ sáu, ngày 19 tháng 10 năm 2018

Tăng hiệu suất ứng dụng bằng ViewEngines trong ASP.NET MVC

Ngày đăng: 19/10/2012, 11:0:59AM | Lượt xem: 3,589
Hot!

 Công cụ Razor view engine hỗ trợ cả C# views và VB views trong một ứng dụng duy nhất. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ sẽ sử dụng một loại cú pháp cho nhất quán thì chúng ta có thể tối ưu RazorCSharpViewEngine để hạn chế tìm các views.

 Mặc định của lớp RazorCSharpViewEngine.cs như sau:

using System.Web.Mvc;
public class RazorCSharpViewEngine : RazorViewEngine
{
public RazorCSharpViewEngine()
{
AreaViewLocationFormats = new[]
{
"~/Areas/{2}/Views/{1}/{0}.cshtml",