Thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2019

Định dạng kiểu DateTime C#

Ngày đăng: 2/1/2011, 16:28:42PM | Lượt xem: 51,081
Hot!

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn cách định dạng kiểu ngày tháng trong C#, sử dụng hàm String.Format. Tất cả các kiểu định dạng cũng có thể dùng DateTime.ToString.

Tùy chỉnh định dạng ngày tháng

Có các định dạng tùy chỉnh sau đây: y (năm), M (tháng), d (ngày), h (giờ 12), H (giờ 24), m (phút), s (thứ hai), f (phần nhỏ của giây), F (phần nhỏ của giây, không bao gồm số 0 sau cùng), t (PM hoặc AM) và z (múi giờ).

Những ví dụ sau minh họa cụ thể giá trị đầu ra của các kiểu định dạng.

/Khởi tạo thời gian date time 2008-03-09 16:05:07.123
DateTime dt = new DateTime(2008, 3, 9, 16, 5, 7, 123);

 

String.Format("{0:y yy yyy yyyy}", dt); // "8 08 008 2008"  năm
String.Format("{0:M MM MMM MMMM}", dt); // "3 03 Mar March" tháng
String.Format("{0:d dd ddd dddd}", dt); // "9 09 Sun Sunday" ngày
String.Format("{0:h hh H HH}",   dt); // "4 04 16 16"   giờ 12/24
String.Format("{0:m mm}",     dt); // "5 05"      phút
String.Format("{0:s ss}",     dt); // "7 07"      giây
String.Format("{0:f ff fff ffff}", dt); // "1 12 123 1230"  phần nhỏ của giây
String.Format("{0:F FF FFF FFFF}", dt); // "1 12 123 123"  phần nhỏ của giây (không có số 0)
String.Format("{0:t tt}",     dt); // "P PM"      A.M. or P.M.
String.Format("{0:z zz zzz}",   dt); // "-6 -06 -06:00"  muối giờ

 Sử dụng dấu phân cách”/” , “:”. Các ký tư này sẻ được chèn vào kết quả đầu ra, để xác đinh thời gian.

 

//Dấu phân cách trong định dạng của người Đức là "." (chuyển "/" =>".")
String.Format("{0:d/M/yyyy HH:mm:ss}", dt);// "9/3/2008 16:05:07" - english (en-US)
String.Format("{0:d/M/yyyy HH:mm:ss}", dt);// "9.3.2008 16:05:07" - german (de-DE)
//Dưới đây là một vài ví dụ về tùy chỉnh định dạng kiểu DateTime
//Định dạng tháng/ngày/năm với ký tự "0" và không có ký tự "0"
String.Format("{0:M/d/yyyy}", dt); // "3/9/2008" String.Format("{0:MM/dd/yyyy}", dt); // "03/09/2008" //Lấy tên của ngày/tháng String.Format("{0:ddd, MMM d, yyyy}", dt); // "Sun, Mar 9, 2008" String.Format("{0:dddd, MMMM d, yyyy}", dt); // "Sunday, March 9, 2008" //Lấy năm với 2, 4 ký tự String.Format("{0:MM/dd/yy}", dt); // "03/09/08" String.Format("{0:MM/dd/yyyy}", dt); // "03/09/2008"

 

Định dạng Datetime với các kiểu mẫu được định sẳn.
Trong DateTimeFormatInfo có các kiểu mẫu định sẳn cho các culture hiện hành. Ví dụ ShortTimePattern định dạng h:mm tt cho en-US culture và định dạng HH:mm cho de-DE culture.
Bảng sau cho thấy các kiểu mẫu định sẳn trong DateTimeFormatInfo đươc định theo en-US culture. Cột đầu tiên chỉ ra các kiểu mẫu được định sẳn.

Kiểu mẫu DateTimeFormatInfo Giá trị định sẳn (en-US culture)
t ShortTimePattern h:mm tt
d ShortDatePattern M/d/yyyy
T LongTimePattern h:mm:ss tt
D LongDatePattern dddd, MMMM dd, yyyy
f

(combination of D and t)

dddd, MMMM dd, yyyy h:mm tt
F FullDateTimePattern dddd, MMMM dd, yyyy h:mm:ss tt
g (combination of d and t) M/d/yyyy h:mm tt
G (combination of d and T) M/d/yyyy h:mm:ss tt
m, M MonthDayPattern MMMM dd
y, Y YearMonthPattern MMMM, yyyy
r, R RFC1123Pattern ddd, dd MMM yyyy HH':'mm':'ss 'GMT' (*)
s SortableDateTi­mePattern yyyy'-'MM'-'dd'T'HH':'mm':'ss (*)
u UniversalSorta­bleDateTimePat­tern yyyy'-'MM'-'dd HH':'mm':'ss'Z' (*)
    (*) = không phụ thuộc vào culture

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng kiểu mẫu định sẳn.

String.Format("{0:t}", dt); // "4:05 PM"             ShortTime
String.Format("{0:d}", dt); // "3/9/2008"            ShortDate
String.Format("{0:T}", dt); // "4:05:07 PM"           LongTime
String.Format("{0:D}", dt); // "Sunday, March 09, 2008"     LongDate
String.Format("{0:f}", dt);//"Sunday, March 09, 2008 4:05 PM" LongDate+ShortTime
String.Format("{0:F}", dt);//"Sunday, March 09, 2008 4:05:07 PM" FullDateTime
String.Format("{0:g}", dt);//"3/9/2008 4:05 PM"        ShortDate+ShortTime
String.Format("{0:G}", dt);//"3/9/2008 4:05:07 PM"       ShortDate+LongTime
String.Format("{0:m}", dt); // "March 09"            MonthDay
String.Format("{0:y}", dt); // "March, 2008"           YearMonth
String.Format("{0:r}", dt); // "Sun, 09 Mar 2008 16:05:07 GMT"  RFC1123
String.Format("{0:s}", dt); // "2008-03-09T16:05:07"       SortableDateTime
String.Format("{0:u}", dt); // "2008-03-09 16:05:07Z"      UniversalSortabl
stty
 Chia sẻ qua: 
Hot!
Ý kiến bạn đọc

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Gallery

image

Maecenas viverra rutrum pulvinar

Maecenas viverra rutrum pulvinar! Aenean vehicula nulla sit amet metus aliquam et malesuada risus aliquet. Vestibulum rhoncus, dolor sit amet venenatis porta, metus purus sagittis nisl, sodales volutpat elit lorem…

Read more

Text Links

Thiết kế logo chuyên nghiệp Insky
DAFABET
W88 w88b.com/dang-ky-tai-khoan-w88
W88
ca do bong da online
Copyright © 2011 - 2012 vietshare.vn by phamkhuong102@gmail.com doanhkisi2315@gmail.com. All rights reserved.