Thứ hai, ngày 22 tháng 7 năm 2019

Lưu trữ và hiển thị hình ảnh trong Database - ASP.NET

Ngày đăng: 6/1/2011, 17:43:50PM | Lượt xem: 22,169
Hot!

B1: Tạo 1 Website mới và Import Namespace System.Data.SqlClient dùng để truy xuất CSDL B2: Vào Design kéo tha 2 Label & 1 Textbox Control + 1 File Upload Control + 1 Image Control (để hiển thị hình ảnh sau khi Upload)

Đầu tiên là phải thiết kế CSDL, ở đay tôi tạo 1 database mới có tên là Employee

code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CREATE DATABASE [Employee]
GO
USE [Employee]
GO
CREATE TABLE EmpDetails
(
empid int IDENTITY NOT NULL,
empname varchar(20),
empimg image
)

B1: Tạo 1 Website mới và Import Namespace System.Data.SqlClient dùng để truy xuất CSDL

B2: Vào Design kéo tha 2 Label & 1 Textbox Control + 1 File Upload Control + 1 Image Control (để hiển thị hình ảnh sau khi Upload)

code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<head runat="server">
    <title>Save Retrieve Images</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div>
    
        <asp:Label ID="lblEmpName" runat="server" Text="Employee Name"></asp:Label>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
        <asp:TextBox ID="txtEName" runat="server"></asp:TextBox>
        <br />
        <asp:Label ID="lblImage" runat="server" Text="Employee Image"></asp:Label>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
        <asp:FileUpload ID="imgUpload" runat="server" />
        <br />
        <br />
        <asp:Button ID="btnSubmit" runat="server" onclick="btnSubmit_Click"
            Text="Submit" />
    
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp        <asp:Label ID="lblResult" runat="server" ForeColor="#0066FF"></asp:Label>
    <br />
    <hr />
   
   <asp:Image ID="Image1" style="width:200px" Runat="server" />
    </div>
    </form>
</body>
</html>

B3: Viết sự kiện Click cho btnSubmit

code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        SqlConnection connection = null;
        try
        {
            FileUpload img = (FileUpload)imgUpload;
            Byte[] imgByte = null;
            if (img.HasFile && img.PostedFile != null)
            {
                //To create a PostedFile
                HttpPostedFile File = imgUpload.PostedFile;
                //Create byte Array with file len
                imgByte = new Byte[File.ContentLength];
                //force the control to load data in array
                File.InputStream.Read(imgByte, 0, File.ContentLength);
            }
            // Insert the employee name and image into db
string conn = ConfigurationManager.ConnectionStrings ["EmployeeConnString"].ConnectionString;
            connection = new SqlConnection(conn);
  
            connection.Open();
string sql = "INSERT INTO EmpDetails(empname,empimg) VALUES(@enm, @eimg) SELECT @@IDENTITY";
            SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, connection);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@enm", txtEName.Text.Trim());
            cmd.Parameters.AddWithValue("@eimg", imgByte);
            int id = Convert.ToInt32(cmd.ExecuteScalar());
            lblResult.Text = String.Format("Employee ID is {0}", id);
        }
        catch
        {
            lblResult.Text = "There was an error";
        }
        finally
        {
            connection.Close();
        }
  
    }

B4: Bạn Click chuột phải vào Website tạo 1 file Generic Handler có tên là ShowImage.ashx chẳng hạn

code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
using System;
using System.Configuration;
using System.Web;
using System.IO;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
  
public class ShowImage : IHttpHandler
{
    public void ProcessRequest(HttpContext context)
    {
       Int32 empno;
       if (context.Request.QueryString["id"] != null)
            empno = Convert.ToInt32(context.Request.QueryString["id"]);
       else
            throw new ArgumentException("No parameter specified");
  
       context.Response.ContentType = "image/jpeg";
       Stream strm = ShowEmpImage(empno);
       byte[] buffer = new byte[4096];
       int byteSeq = strm.Read(buffer, 0, 4096);
  
       while (byteSeq > 0)
       {
           context.Response.OutputStream.Write(buffer, 0, byteSeq);
           byteSeq = strm.Read(buffer, 0, 4096);
       }      
       //context.Response.BinaryWrite(buffer);
    }
  
    public Stream ShowEmpImage(int empno)
    {
 string conn = ConfigurationManager.ConnectionStrings     ["EmployeeConnString"].ConnectionString;
        SqlConnection connection = new SqlConnection(conn);
        string sql = "SELECT empimg FROM EmpDetails WHERE empid = @ID";
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql,connection);
        cmd.CommandType = CommandType.Text;
        cmd.Parameters.AddWithValue("@ID", empno);
        connection.Open();
        object img = cmd.ExecuteScalar();
        try
        {
            return new MemoryStream((byte[])img);
        }
        catch
        {
            return null;
        }
        finally
        {
            connection.Close();
        }
    }
  
    public bool IsReusable
    {
        get
        {
            return false;
        }
    }
  
  
}

File này có nhiệm vụ Request thằng ID trên QueryString để SELECT trong bảng EmpDetail và lấy về trường Image và gán nó vào 1 Stream có tên là ShowEmpImage. Từ Stream đó thì quá dễ để bạn Write ra file ảnh jpg hoặc gif rùi 

B5 Bước cuối cùng: trong sự kiện btnSubmit_Click (dòng trước Catch) bạn set lại thuộc tính ImageURL cho Control Image1

code
1
Image1.ImageUrl = "~/ShowImage.ashx?id=" + id;

Download Source Code tại đây.

Theo dotnetcurry.

 Chia sẻ qua: 
Hot!
Ý kiến bạn đọc

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Gallery

image

Maecenas viverra rutrum pulvinar

Maecenas viverra rutrum pulvinar! Aenean vehicula nulla sit amet metus aliquam et malesuada risus aliquet. Vestibulum rhoncus, dolor sit amet venenatis porta, metus purus sagittis nisl, sodales volutpat elit lorem…

Read more

Text Links

Thiết kế logo chuyên nghiệp Insky
DAFABET
W88 w88b.com/dang-ky-tai-khoan-w88
W88
ca do bong da online
Copyright © 2011 - 2012 vietshare.vn by phamkhuong102@gmail.com doanhkisi2315@gmail.com. All rights reserved.