Thứ bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2019

hàm tạo chuỗi random

Ngày đăng: 7/3/2011, 20:25:8AM | Lượt xem: 9,872
Hot!
tag

Hàm này trả về chuỗi ngẫu nhiên với số ký tự cần lầy= SoKyTuMuonLay và lấy từ ChuoiNguon

//Hàm này trả về chuỗi ngẫu nhiên với số ký tự cần lầy= SoKyTuMuonLay và lấy từ ChuoiNguon
  public string TaoChuoiNgauNhien(int SoKyTuMuonLay, string ChuoiNguon)
  {
    Random randNum = new Random();
    char[] chars = new char[SoKyTuMuonLay];
    int allowedCharCount = ChuoiNguon.Length;
    for (int i = 0; i < SoKyTuMuonLay; i++)
    {
      chars[i] = ChuoiNguon[(int)((ChuoiNguon.Length) * randNum.NextDouble())];
    }
    return new string(chars);
  }
  //Hàm này trả về chuỗi Password ngẫu nhiên [a-z], [0-9]
  public static string CreateRandomPassword(int PasswordLength)
  {
    string _allowedChars = "abcdefghijkmnopqrstuvwxyz0123456789";
    Random randNum = new Random();
    char[] chars = new char[PasswordLength];
    int allowedCharCount = _allowedChars.Length;
    for (int i = 0; i < PasswordLength; i++)
    {
      chars[i] = _allowedChars[(int)((_allowedChars.Length) * randNum.NextDouble())];
    }
    return new string(chars);
  }
//Hàm sau đây sẽ tạo mã ngẫu nhiên chỉ gồm các chữ số
public string MaNgauNhien_So(int codeCount)
{
  string allChar = "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9";
  string[] allCharArray = allChar.Split(',');
  string randomCode = "";
  int temp = -1;
  Random rand = new Random();
  for (int i = 0; i < codeCount; i++)
  {
    if (temp != -1)
    {
      rand = new Random(i * temp * ((int)DateTime.Now.Ticks));
    }
    int t = rand.Next(10);
    if (temp != -1 && temp == t)
    {
      return MaNgauNhien_So(codeCount);
    }
    temp = t;
    randomCode += allCharArray[t];
  }
  return randomCode;
}
//Hàm sau đây sẽ tạo chuỗi ngẩu nhiên có cả số và ký tự
public string MaNgauNhien_SoChu(int codeCount)
{
  string allChar = "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
  ,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z";
  string[] allCharArray = allChar.Split(',');
  string randomCode = "";
  int temp = -1;
  Random rand = new Random();
  for (int i = 0; i < codeCount; i++)
  {
    if (temp != -1)
    {
      rand = new Random(i * temp * ((int)DateTime.Now.Ticks));
    }
    int t = rand.Next(36);
    if (temp != -1 && temp == t)
    {
      return MaNgauNhien_SoChu(codeCount);
    }
    temp = t;
    randomCode += allCharArray[t];
  }
  return randomCode;
}
 Chia sẻ qua: 
Hot!
Ý kiến bạn đọc

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Gallery

image

Maecenas viverra rutrum pulvinar

Maecenas viverra rutrum pulvinar! Aenean vehicula nulla sit amet metus aliquam et malesuada risus aliquet. Vestibulum rhoncus, dolor sit amet venenatis porta, metus purus sagittis nisl, sodales volutpat elit lorem…

Read more

Text Links

Thiết kế logo chuyên nghiệp Insky
DAFABET
W88 w88b.com/dang-ky-tai-khoan-w88
W88
ca do bong da online
Copyright © 2011 - 2012 vietshare.vn by phamkhuong102@gmail.com doanhkisi2315@gmail.com. All rights reserved.