Thứ năm, ngày 23 tháng 5 năm 2019

C# - Sử Dụng Delegate Để Truyền Giá Trị Giữa Các Form

Ngày đăng: 14/3/2011, 0:31:27AM | Lượt xem: 26,596
Hot!
tag ,

Delegate là gì? Nó có nghĩa là “ủy quyền”, hay là “ủy thác” nó tựa tựa như là con trỏ hàm trong C/C++ vậy.

-Cách làm nà:

-Ta sẽ tạo 2 form A ,B
+A có 1 label để hiện thị chuỗi nhập vào từ form B,và 1 cái button để tạo form B.
+B có 1 textbox để nhập chuỗi cần truyền cho A,và 1 button để truyền.

-Đối với form B code:

public partial class B : Form
  {
    public B()
    {
      InitializeComponent();
      this.button1.Click += new EventHandler(button1_Click);
    }
    
    public delegate void SEND(string s); //delegate tham chiếu tới 1 hàm kiểu void tênham(string s);
    public SEND sender; //1 biến kiểu SEND 
    void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.sender(textBox1.Text); //thực thị công việc của hàm mà sender tham chiếu tới.
    }
    private void B_Load(object sender, EventArgs e)
    {
    }
  } 

+Đối với form A( main form)

public partial class A : Form
  {
    public A()
    {
      InitializeComponent();
      this.button1.Click += new EventHandler(button1_Click);
    }
    void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      B tauit = new B(); //tạo 1 form B
      tauit.sender = new B.SEND(getString); //cho sender của form mới tạo tham chiếu tới hàm getString của form A.
      tauit.ShowDialog();
    }
    public void getString(string s //1 hàm giống với kiểu hàm mà delegate bên form B có thể tham chiếu tới.
    {
      this.label1.Text=s; //Gán chuỗi s cho label của form A 
    }
  } 

Như vậy sau khi tạo form B và nhập chuỗi vào textbox của form B ,rồi click button ở form B thì.

void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.sender(textBox1.Text); //thực thị công việc của hàm mà sender tham chiếu tới.
    } 

-->lúc này sender đang tham chiếu tới hàm getString của form A nên this.sender(textBox1.Text); cũng chính là gọi getString(textBox1.Text); mà hàm getString làm gì thì bạn rõ rồi chứ?

DownLoad app

 Chia sẻ qua: 
Hot!
Ý kiến bạn đọc

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Gallery

image

Maecenas viverra rutrum pulvinar

Maecenas viverra rutrum pulvinar! Aenean vehicula nulla sit amet metus aliquam et malesuada risus aliquet. Vestibulum rhoncus, dolor sit amet venenatis porta, metus purus sagittis nisl, sodales volutpat elit lorem…

Read more

Text Links

Thiết kế logo chuyên nghiệp Insky
DAFABET
W88 w88b.com/dang-ky-tai-khoan-w88
W88
ca do bong da online
Copyright © 2011 - 2012 vietshare.vn by phamkhuong102@gmail.com doanhkisi2315@gmail.com. All rights reserved.