Thứ tư, ngày 19 tháng 6 năm 2019

Send mail trong ASP.NET sử dụng C#

Ngày đăng: 15/3/2011, 18:31:25AM | Lượt xem: 7,712
Hot!

Class dùng để gửi mail tới 1 hay nhiều người, có cho phép đính kèm tệp tin vào email... Việc gửi mail là 1 công việc thường ngày và viết ra 1 chương trình gửi mail thật đơn giản nhưng không phải ai cũng biết. Mình xin giới thiệu với các bạn class Email này.

namespace EmailClass
{
  public class Email
  {
    public string Send_Email(string SendFrom,string SendTo, string Subject, string Body)
    { 
      try
      {
        System.Text.RegularExpressions.Regex regex = new System.Text.RegularExpressions.Regex(@"\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*");
 
         
        bool result = regex.IsMatch(to);
        if (result == false)
        {
          return "Địa chỉ email không hợp lệ.";
        }
        else
        {
          System.Net.Mail.SmtpClient smtp = new SmtpClient();
          System.Net.Mail.MailMessage msg = new MailMessage(SendFrom,SendTo,Subject,Body);
          msg.IsBodyHtml = true;
          smtp.Host = "smtp.gmail.com";//Sử dụng SMTP của gmail
          smtp.Send(msg);
          return "Email đã được gửi đến: " + SendTo + ".";
        }
      }
      catch
      {
        return "";
      }
    } 
    public string Send_Email_With_Attachment(string SendTo, string SendFrom, string Subject, string Body, string AttachmentPath)
    {
      try
      {
        System.Text.RegularExpressions.Regex regex = new System.Text.RegularExpressions.Regex(@"\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*");
        string from = SendFrom;
        string to = SendTo;
        string subject = Subject;
        string body = Body;
        bool result = regex.IsMatch(to);
        if (result == false)
        {
          return "Địa chỉ email không hợp lệ.";
        }
        else
        {
          try
          {
            MailMessage em = new MailMessage(from, to,subject, body);
            Attachment attach = new Attachment(AttachmentPath);
            em.Attachments.Add(attach);
            em.Bcc.Add(from); 
            System.Net.Mail.SmtpClient smtp = new SmtpClient();
            smtp.Host = "smtp.gmail.com";//Ví dụ xử dụng SMTP của gmail          
            smtp.Send(em); 
            return "";
          }
          catch (Exception ex)
          {
            return ex.Message;
          }
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        return ex.Message;
      }
    }
    public string Send_Email_With_BCC_Attachment(string SendTo, string SendBCC, string SendFrom, string Subject, string Body, string AttachmentPath)
    { 
      try
      {
        System.Text.RegularExpressions.Regex regex = new System.Text.RegularExpressions.Regex(@"\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*"); 
        string from = SendFrom;
        string to = SendTo; //Danh sách email được ngăn cách nhau bởi dấu ";"
        string subject = Subject;
        string body = Body;
        string bcc = SendBCC; 
        bool result = true;
        String[] ALL_EMAILS = to.Split(';');
        foreach (string emailaddress in ALL_EMAILS)
        {
          result = regex.IsMatch(emailaddress);
          if (result == false)
          {
            return "Địa chỉ email không hợp lệ.";
          }
        }
        if (result == true)
        {
          try
          {
            MailMessage em = new MailMessage(from, to, subject, body);
            Attachment attach = new Attachment(AttachmentPath);
            em.Attachments.Add(attach);
            em.Bcc.Add(bcc);
 
            System.Net.Mail.SmtpClient smtp = new SmtpClient();
            smtp.Host = "smtp.gmail.com";//Ví dụ xử dụng SMTP của gmail
            smtp.Send(em);
 
            return "";
          }
          catch (Exception ex)
          {
            return ex.Message;
          }
        }
        else
        {
          return "";
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        return ex.Message;
      }
    }
  }
}
 Chia sẻ qua: 
Hot!
Ý kiến bạn đọc

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Gallery

image

Maecenas viverra rutrum pulvinar

Maecenas viverra rutrum pulvinar! Aenean vehicula nulla sit amet metus aliquam et malesuada risus aliquet. Vestibulum rhoncus, dolor sit amet venenatis porta, metus purus sagittis nisl, sodales volutpat elit lorem…

Read more

Text Links

Thiết kế logo chuyên nghiệp Insky
DAFABET
W88 w88b.com/dang-ky-tai-khoan-w88
W88
ca do bong da online
Copyright © 2011 - 2012 vietshare.vn by phamkhuong102@gmail.com doanhkisi2315@gmail.com. All rights reserved.