Thứ tư, ngày 24 tháng 7 năm 2019

Regular Expression Validator: cho phép nhập số tự nhiên vào Textbox

Ngày đăng: 11/5/2011, 8:1:37PM | Lượt xem: 15,558
Hot!

Để buộc người dùng phải nhập số tự nhiên vào textbox bạn sử dụng Regular Expression Validator với ValidationExpression là ^\d+$

<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Style="z-index: 100; left: 259px; position: absolute;
top: 283px" ValidationGroup="check"></asp:TextBox>
 
<asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator1" runat="server" ControlToValidate="TextBox1"
ErrorMessage="Please Enter Only Numbers" Style="z-index: 101; left: 424px; position: absolute;
top: 285px" ValidationExpression="^\d+$" ValidationGroup="check"></asp:RegularExpressionValidator>

 

 Chia sẻ qua: 
Hot!
Ý kiến bạn đọc

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Gallery

image

Maecenas viverra rutrum pulvinar

Maecenas viverra rutrum pulvinar! Aenean vehicula nulla sit amet metus aliquam et malesuada risus aliquet. Vestibulum rhoncus, dolor sit amet venenatis porta, metus purus sagittis nisl, sodales volutpat elit lorem…

Read more

Text Links

Thiết kế logo chuyên nghiệp Insky
DAFABET
W88 w88b.com/dang-ky-tai-khoan-w88
W88
ca do bong da online
Copyright © 2011 - 2012 vietshare.vn by phamkhuong102@gmail.com doanhkisi2315@gmail.com. All rights reserved.