Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019

LINQ-Phần 1: Truy vấn dữ liệu.

Ngày đăng: 2/7/2011, 9:13:3AM | Lượt xem: 34,003
Hot!

Sau hai tuần ngâm cứu về Linq. Bắt đầu từ hôm nay mình sẻ viết loạt bài về đề tài này. Bài viết chỉ chú trọng đến thao tác trên CSDL, vì vậy các phần giới
thiệu về Linq, tạo thực thể Linq To SQL…mình sẻ bỏ qua. Trong bài viết của mình sử dung CSDL Northwind chủ yếu.

Bài viết này dự tính chia làm 3 phần như sau:
Phần 1: Truy vấn dữ liệu.
Phần 2: Thực thi dữ liệu
Phần 3: Làm viêc với Transaction.
Phần 4: Linq nâng cao.

Vì mới tìm hiểu về Linq, nên học hỏi vẫn là mục đích cuối cùng của bài viết này. Dó đó mong nhận đươc sự đóng góp từ các bạn để hoàn chỉnh thêm kiến thức.Triết lý muôn thuở “Nếu muốn hiểu rỏ về vấn đề gì. Hãy bắt đầu từ điều đơn giản nhất.”.

Đầu tiên, Lấy mẫu tin đầu tiên trong bảng(Lấy sản phẩm đầu tiên trong bảng Products). Hai câu truy vấn sau đây trả về cùng kết quả.

var products = context.Products.FirstOrDefault();
var products = (from p in context.Products select p).Skip(0).Take(1); //Tương đương SELECT TOP 1 trong SQL

Tương tự trên, nhưng lấy mẫu tin cuối cùng(Sản phẩm cuối cùng trong bảng Products).

var products = context.Products.LastOrDefault(); //LastOrDefault vẫn chưa đươc hỗ trợ trong .NET 3.5
var products = (from p in context.Products orderby p.ProductID descending
select p).Skip(0).Take(1);

Lấy sản phẩm cố định trong bảng Products.

Product products = context.Products.Single(p=>p.ProductID == 22);

Lấy 10 sản phẩm đầu tiên trong bảng Products.

var products = (from p in context.Products select p).Take(10);
//Tương đươngSELECT TOP 10 trong SQL

Lấy sản phẩm thứ 11 đến 20.

var products = (from p in context.Products select p).Skip(10).Take(10);

Lấy tất cả các sản phẩm trong bảng Products.

var products = from p in context.Products select p;
//Tương đương SELECT * trong SQL

Lấy các cột cố định trong bảng Products.

var products = from p in context.Products  select new 
{
p.ProductID,
p.ProductName,
p.UnitPrice,
p.UnitsInStock,
p.UnitsOnOrder
};

Thay đổi tiêu đề cột.

var products = from p in context.Products select new 
{
MaSanPham = p.ProductID,
TenSanPham =p.ProductName,
DonGia = p.UnitPrice,
SoLuong =p.UnitsInStock,
SoLuongBan = p.UnitsOnOrder
};//Tương đương Alias columns

Sắp xếp các cột trong kết quả trả về.

var products = from p in context.Products
orderby p.ProductID descending, p.ProductName//Tương đương ORDER BY trong SQL
select new 
{
p.ProductID,
p.ProductName,
p.UnitPrice,
p.UnitsInStock,
p.UnitsOnOrder
};

Loại bỏ các dòng dữ liệu trùng nhau.

var products = (from od in context.Order_Details  join p in context.Products on od.ProductID equals p.ProductID
select new { od.ProductID, p.ProductName}).Distinct();
//Tương đương SELECT DISTINCT trong SQ

Lấy hóa đơn có sản phẩm bán là 7(ProductID = 7)

var customers = from od in context.Order_Details where od.ProductID == 7
select od;

Lấy sản phẩm có đơn giá trong khoảng 20-30.

var products = from p in context.Products
where p.UnitPrice >= 20 && p.UnitPrice <= 30//Tương đương BETWEEN trong SQL
select new { p.ProductName, p.UnitPrice, p.UnitsInStock, p.UnitsOnOrder };

Lấy tất cả các sản phẩm đã bán ra.

var products = from p in context.Products where (from od in context.Order_Detailsselect od.ProductID).Contains(p.ProductID)
select new {p.ProductID, p.ProductName, p.UnitPrice, p.UnitsInStock,
p.UnitsOnOrder };//Tương đương từ khóa IN trong SQL

Lấy tất cả các sản phẩm chưa bán ra.

var products = from p in context.Products
where !(from od in context.Order_Details
select od.ProductID).Contains(p.ProductID)
//Tương đương từ khóa NOT IN trong SQL
select new {
p.ProductID, p.ProductName, p.UnitPrice, p.UnitsInStock, p.UnitsOnOrder };

Lấy danh sách khách hàng có tên bắt đầu là “Sa”.

var customers = from c in context.Customers
where c.CompanyName.StartsWith("Sa")//Tương đương LIKE 'Sa%' trong SQL
select new { c.CustomerID, c.CompanyName, c.ContactName, c.City, c.Country };

Lấy danh sách khách hàng có tên kết thúc bằng “es”.

var customers = from c in context.Customers
where c.CompanyName.EndsWith("es")//Tương đương LIKE '%es' trong SQL
select new { c.CustomerID, c.CompanyName, c.ContactName, c.City, c.Country };

Lấy danh sách khách hàng có chứa chuỗi “sa” trong CompanyName.

var customers = from c in context.Customers
where c.CompanyName.Contains("Sa")//Tương đương LIKE '%Sa%' trong SQL
select new { c.CustomerID, c.CompanyName, c.ContactName, c.City, c.Country };

Lấy danh sách khách hàng tại Anh và Pháp.

var customers = (from c in context.Customers
where c.Country == "UK"
select new
{
c.CustomerID,
c.CompanyName,
c.ContactName,
c.City, c.Country
}).Union(//Tương đương PHÉP HỢP UNION trong SQL
from c in context.Customers
where c.Country == "France"
select new {
c.CustomerID,
c.CompanyName,
c.ContactName,
c.City,
c.Country } );

Lấy danh sách khách hàng có hóa đơn.

var customers = from c in context.Customers
join o in context.Orders on c.CustomerID equals o.CustomerID
//Tương đương INNER JOIN trong SQL
orderby c.CustomerID, o.OrderID
select new {
c.CustomerID,
o.OrderID,
OrderDate = o.OrderDate.Value.ToShortDateString(),
c.CompanyName,
c.City,
c.Country };

Lấy hóa đơn của khách hàng, bao gồm khách hàng không có hóa đơn.

var customers = from c in context.Customers
join o in context.Orders
on c.CustomerID equals o.CustomerID into OD
from o in OD.DefaultIfEmpty()//Tương đương OUTER JOIN trong SQL
select new
{
CustomerID = c.CustomerID,
CompanyName = c.CompanyName,
OrderID = o == null ? 0 : o.OrderID
};

Đếm số hóa đơn đối với mỗi khách hàng

var customers = from c in context.Customers
select new { c.CustomerID, c.CompanyName, c.Orders.Count };

Đếm số hóa đơn đối với khách hàng có lớn hơn 5 hóa đơn.

var customers = from c in context.Customers
where c.Orders.Count >5
select new {c.CustomerID, c.CompanyName, c.Orders.Count };

Đếm số hàng hóa trên mỗi hóa đơn và tính đơn giá bình quân của hóa đơn.

var orders = from od in context.Order_Details
group od by od.OrderID into OD//Tương đương GROUP BY trong SQL
orderby OD.Key
select new
{
OrderID = OD.Key,
ProductID = OD.Count(),
UnitPrice = OD.Average(m => m.UnitPrice)
};

Đếm số hàng hóa trên mỗi hóa đơn và tính giá trị hóa đơn.

var orders = from od in context.Order_Details
group od by od.OrderID into OD
orderby OD.Key
select new
{
OrderID = OD.Key,
Product = OD.Count(),
UnitPrice = OD.Sum(m => m.UnitPrice)
};

Lấy sản phẩm có giá bán cao nhất và thấp nhất trong mỗi hóa đơn.

var orders = from od in context.Order_Details
group od by od.OrderID into OD
orderby OD.Key
select new 
{
OrderID = OD.Key,
MinPrice = OD.Min(m => m.UnitPrice),
MaxPrice = OD.Max(m => m.UnitPrice)
};

Lấy giá bán cao nhất và thấp nhất của mỏi sản phẩm.

var orders = from od in context.Order_Details
join p in context.Products on od.ProductID equals p.ProductID
group od by new { p.ProductID, p.ProductName } into OD
orderby OD.Key.ProductID
select new 
{
ProductID = OD.Key.ProductID,
ProductName = OD.Key.ProductName,
MaxPrice = OD.Max(m => m.UnitPrice),
MinPrice = OD.Min(m => m.UnitPrice)
};

Lưu ý: Theo mình thấy Linq To SQL và Linq trong ADO.NET Entity Data Model có khác nhau.

 Chia sẻ qua: 
Hot!
Ý kiến bạn đọc

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Gallery

image

Maecenas viverra rutrum pulvinar

Maecenas viverra rutrum pulvinar! Aenean vehicula nulla sit amet metus aliquam et malesuada risus aliquet. Vestibulum rhoncus, dolor sit amet venenatis porta, metus purus sagittis nisl, sodales volutpat elit lorem…

Read more

Text Links

Thiết kế logo chuyên nghiệp Insky
DAFABET
W88 w88b.com/dang-ky-tai-khoan-w88
W88
ca do bong da online
Copyright © 2011 - 2012 vietshare.vn by phamkhuong102@gmail.com doanhkisi2315@gmail.com. All rights reserved.