Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2019

Sqlserver Function Hàm bỏ dấu tiếng việt

Ngày đăng: 3/10/2011, 10:10:18AM | Lượt xem: 10,416
Hot!

vietshare.vn - đây là hàm bỏ dấu tiếng việt sử lý trong sqlserver, tham số truyền vào là chuỗi cần bỏ dấu, đầu ra là chuỗi đã bỏ dấu ngăn cách nhau bởi dấu cách

CREATE FUNCTION [dbo].[f_nosymbol]
(
@input_string NVARCHAR (4000)
)
RETURNS VARCHAR (4000)
AS
BEGIN
DECLARE @l_str NVARCHAR(4000);
SET @l_str = LTRIM(@input_string);
SET @l_str = LOWER(RTRIM(@l_str));

SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'á', 'a');

SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'à', 'a');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ả', 'a');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ã', 'a');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ạ', 'a');

SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'â', 'a');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ấ', 'a');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ầ', 'a');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ẩ', 'a');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ẫ', 'a');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ậ', 'a');

SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ă', 'a');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ắ', 'a');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ằ', 'a');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ẳ', 'a');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ẵ', 'a');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ặ', 'a');

SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'é', 'e');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'è', 'e');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ẻ', 'e');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ẽ', 'e');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ẹ', 'e');

SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ê', 'e');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ế', 'e');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ề', 'e');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ể', 'e');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ễ', 'e');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ệ', 'e');

SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'í', 'i');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ì', 'i');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ỉ', 'i');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ĩ', 'i');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ị', 'i');

SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ó', 'o');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ò', 'o');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ỏ', 'o');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'õ', 'o');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ọ', 'o');

SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ô', 'o');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ố', 'o');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ồ', 'o');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ổ', 'o');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ỗ', 'o');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ộ', 'o');

SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ơ', 'o');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ớ', 'o');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ờ', 'o');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ở', 'o');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ỡ', 'o');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ợ', 'o');

SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ú', 'u');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ù', 'u');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ủ', 'u');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ũ', 'u');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ụ', 'u');

SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ư', 'u');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ứ', 'u');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ừ', 'u');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ử', 'u');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ữ', 'u');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ự', 'u');

SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ý', 'y');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ỳ', 'y');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ỷ', 'y');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ỹ', 'y');
SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'ỵ', 'y');

SET @l_str = REPLACE(@l_str, N'đ', 'd');


--SET @l_str = REPLACE(@l_str, ' ', '-');
--SET @l_str = REPLACE(@l_str, '~', '-');
--SET @l_str = REPLACE(@l_str, '?', '-');
--SET @l_str = REPLACE(@l_str, '@', '-');
--SET @l_str = REPLACE(@l_str, '#', '-');
--SET @l_str = REPLACE(@l_str, '$', '-');
--SET @l_str = REPLACE(@l_str, '^', '-');
--SET @l_str = REPLACE(@l_str, '&', '-');
--SET @l_str = REPLACE(@l_str, '/', '-');

--SET @l_str = REPLACE(@l_str, '(', '');
--SET @l_str = REPLACE(@l_str, ')', '');
--SET @l_str = REPLACE(@l_str, '[', '');
--SET @l_str = REPLACE(@l_str, ']', '');
--SET @l_str = REPLACE(@l_str, '{', '');
--SET @l_str = REPLACE(@l_str, '}', '');
--SET @l_str = REPLACE(@l_str, '<', '');
--SET @l_str = REPLACE(@l_str, '>', '');
--SET @l_str = REPLACE(@l_str, '|', '');
--SET @l_str = REPLACE(@l_str, '"', '');
--SET @l_str = REPLACE(@l_str, '%', '');
--SET @l_str = REPLACE(@l_str, '^', '');
--SET @l_str = REPLACE(@l_str, '*', '');
--SET @l_str = REPLACE(@l_str, '!', '');
--SET @l_str = REPLACE(@l_str, ',', '');
--SET @l_str = REPLACE(@l_str, '.', '');

--SET @l_str = REPLACE(@l_str, '---', '-');
--SET @l_str = REPLACE(@l_str, '--', '-');

RETURN @l_str;
END
stty
 Chia sẻ qua: 
Hot!
Ý kiến bạn đọc

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Gallery

image

Maecenas viverra rutrum pulvinar

Maecenas viverra rutrum pulvinar! Aenean vehicula nulla sit amet metus aliquam et malesuada risus aliquet. Vestibulum rhoncus, dolor sit amet venenatis porta, metus purus sagittis nisl, sodales volutpat elit lorem…

Read more

Text Links

Thiết kế logo chuyên nghiệp Insky
DAFABET
W88 w88b.com/dang-ky-tai-khoan-w88
W88
ca do bong da online
Copyright © 2011 - 2012 vietshare.vn by phamkhuong102@gmail.com doanhkisi2315@gmail.com. All rights reserved.