Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019

Xây dựng chức năng tìm kiếm cho website

Ngày đăng: 6/1/2012, 23:47:5PM | Lượt xem: 15,810
Hot!

Chức năng tìm kiếm gần như là bắt buộc đối với mỗi website. Có nhiều cách để xây dựng chức năng tìm kiếm, trong bài viết này tôi chia sẻ với các bạn một cách xây dựng chức năng tìm kiếm cho trang web với việc viết Store truy vấn dữ liệu theo điều kiện tìm kiếm.

Thông thường chức năng tìm kiếm trên trang web thường có 1 Textbox và một Button để người dùng nhập từ khóa và tìm kiếm. Nếu muốn tìm kiếm nhiều điều kiện bạn lại điều hướng người dùng đến chức năng tìm kiếm nâng cao. Ở bài này có lẽ tôi chỉ minh họa cách viết thủ tục truy vấn dữ liệu theo từ khóa thôi nhé, các điều kiện khác nếu cần thêm vào cũng không khó, điều quan trọng là cách làm để bạn có thể áp dụng.

DEMO

Giả sử tôi tìm kiếm với từ khóa "chức năng tìm kiếm". Khi đó tôi sẽ phân tích từ khóa và viết thủ tục để tìm kiếm với các từ khóa "chức năng tìm kiếm","chức năng tìm","chức năng","chức","năng","tìm","kiếm" và ở kết quả tìm kiếm bạn sẽ đánh dấu các từ khóa tìm kiếm (Highlighting Keywords) như ở trang DEMO. Ta sẽ viết hàm phân tích từ khóa này như sau:

Trước tiên ta cần hàm tách chuỗi thành mảng

CREATE FUNCTION fnSplit(
	@strInput NVARCHAR(4000),
	@char char(1)) 
RETURNS @Tbl TABLE (id int IDENTITY(1,1),part NVARCHAR(1000))
AS
BEGIN
	DECLARE @SubStr NVARCHAR(100), @i INT
	SET @i = CHARINDEX(@char, @strInput, 0)
	WHILE @i > 0
	BEGIN
		SET @SubStr = LEFT(@strInput,@i-1)
		INSERT INTO @Tbl
		SELECT @SubStr
		SET @strInput = SUBSTRING(@strInput, @i+1,4000)
		SET @i = CHARINDEX(@char, @strInput, 0)
	END	
	INSERT INTO @Tbl
	SELECT LTRIM(RTRIM(@strInput))
	RETURN
END

Hàm này sẽ tách chuỗi đưa vào với ký tự đại diện (Giống như hàm Split trong C# vậy)

Tiếp theo ta viết hàm phân tích chuỗi như sau:

CREATE FUNCTION fKeySearch(@strInput NVARCHAR(400), @char char(1)) 
RETURNS @_TblTemp TABLE (id int IDENTITY(1,1),part NVARCHAR(400))
AS
BEGIN
	DECLARE @SubStr NVARCHAR(100), @i INT, @p nvarchar(400)
	SET @p=@strInput
	INSERT INTO @_TblTemp
		SELECT @strInput
	SET @i = CHARINDEX(@char, REVERSE(@strInput))
	WHILE @i >0
	BEGIN
		SET @SubStr = right(@strInput,CHARINDEX(@char, REVERSE(@strInput))) 
		SET @strInput = replace(@strInput,@SubStr,'')
		INSERT INTO @_TblTemp
		SELECT @strInput
		SET @i = CHARINDEX(@char, REVERSE(@strInput))
	END	
	INSERT INTO @_TblTemp
	SELECT part FROM dbo.fnSplit(@p,@char) WHERE id>1 AND len(rtrim(ltrim(part)))>2
	RETURN
END

Khi truy vấn hàm này bạn sẽ có kết quả tương tự như sau: (Bạn có thể tối ưu thêm hàm này nếu bạn thích nhé)

Giả sử tôi có bảng TB_TroChoi với các trường  TieuDe, AnhDaiDien, MoTa, id, TrangThai, ... Ta sẽ dùng kỹ thuật bảng tạm và vòng lặp để thực hiện truy vấn dữ liệu theo từ khóa tìm kiếm như sau

CREATE PROCEDURE TB_TroChoi_Search
	@TuKhoa nvarchar(300),
	@char char(1)
AS
BEGIN
	DECLARE @_Table_GameSearch_Temp TABLE(
	indexs int IDENTITY (1,1) NOT NULL,
	Title nvarchar(250),
	ImgUrl nvarchar(250),
	Descript nvarchar(500),
	id int)
	DECLARE @cr int, @part nvarchar(400), @check int
	DECLARE @mRow int
 	SELECT @mRow = isnull(Max([id]),0) FROM dbo.fKeySearch(@TuKhoa,@char)
	SET @cr = 1
	WHILE @cr <=@mRow
	BEGIN
		SELECT @part=part FROM dbo.fKeySearch(@TuKhoa,@char) WHERE id=@cr
		INSERT   INTO @_Table_GameSearch_Temp(Title, ImgUrl, Descript,id)
		 SELECT replace(tg.TieuDe, @part,'<u>'+@part+'</u>') AS Title,tg.AnhDaiDien, tg.MoTa, tg.id
		 FROM TB_TroChoi_Search tg WHERE (tg.TieuDe LIKE '%'+@part+' %' OR tg.MoTa LIKE '%'+@part+' %') AND tg.TrangThai=1
		   AND tg.id NOT IN (SELECT tm.id FROM @_Table_GameSearch_Temp tm)
		SET @cr = @cr + 1
	END
	SELECT  Title, ImgUrl, Descript, id
	FROM  @_Table_GameSearch_Temp
	ORDER BY indexs
END

Trong thủ tục trên bạn thấy tôi truy vấn với điều kiện like với mỗi từ khóa ở hàm phân tích từ khóa trên và insert nó vào bảng tạm với điều kiện là các id tìm thấy của từ khóa sau không được thêm vào nữa khi đã có trong bảng tạm ( AND tg.id NOT IN (SELECT tm.id FROM @_Table_GameSearch_Temp tm) ) và đánh dấu các từ khóa bằng lệnh replace(tg.TieuDe, @part,'<u>'+@part+'</u>') AS Title

Trên đây là tôi minh họa chức năng tìm kiếm cho website của bạn, Hy vọng sẽ hữu ích đối với các bạn đang gặp vấn đề khi xây dựng chức năng tìm kiếm. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ tìm kiếm tùy chỉnh của google.

Nếu bạn cần có thể để lại yêu cầu thì ở bài sau tôi sẽ hướng dấn áp dụng trong trang asp.net

http://hmclip.net
 Chia sẻ qua: 
Hot!
Ý kiến bạn đọc

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Gallery

image

Maecenas viverra rutrum pulvinar

Maecenas viverra rutrum pulvinar! Aenean vehicula nulla sit amet metus aliquam et malesuada risus aliquet. Vestibulum rhoncus, dolor sit amet venenatis porta, metus purus sagittis nisl, sodales volutpat elit lorem…

Read more

Text Links

Thiết kế logo chuyên nghiệp Insky
DAFABET
W88 w88b.com/dang-ky-tai-khoan-w88
W88
ca do bong da online
Copyright © 2011 - 2012 vietshare.vn by phamkhuong102@gmail.com doanhkisi2315@gmail.com. All rights reserved.