Thứ hai, ngày 22 tháng 7 năm 2019

Hướng dẫn xây dựng Active Menu với Asp.net - SQL Server

Ngày đăng: 1/2/2012, 10:13:37PM | Lượt xem: 10,250
Hot!

Menu dạng Active Menu rất phổ biến trên các website hiện nay, Nó vừa giúp ta tiết kiệm không gian cho trang web vừa tạo được tính trực quan cao, nhìn vào đó nó chỉ dẫn cho người đọc biết họ đang ở chuyên mục nào của website. Đây cũng là vấn đề khá nhiều bạn quan tâm nên trong bài viết này tôi hướng dẫn bạn xây dựng một Active Menu với Asp.net - SQL Server.

DEMO

Để thực hiện điều này đa số các bạn sẽ dùng Jquery hay javascript nhưng với tôi thích lập trình trên SQL nên tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện nó trong một Store SQL là chính còn hiển thị lên trình duyệt chỉ cần gọi Store này là được.

Để thực hiện như demo trước tiên ta cần tạo menu dạng Tab với CSS như sau

#taskbar{height:33px; width:100%;
	top:0;left:0;position:fixed;bottom:auto;
	z-index:9999999; background:url(images/bg-taskbar.gif) repeat-x 0 0;
	}
#taskbar a{text-decoration:none;}
.taskbar{width:990px;margin:0 auto;}
.taskbar-sort li{float:left;list-style:none;margin-top:5px;}
.taskbar-sort li a, .taskbar-sort li a span{height:28px;display:block;float:left;}
.taskbar-sort li a{padding-left:10px;color:#eee;line-height:28px;}
.taskbar-sort li a span{padding-right:10px;}
.taskbar-sort li a.active, .taskbar-sort li a:hover{color:#444;text-decoration:none;
	background:url(images/bg-taskbar-active.gif) no-repeat 0 0;
	}
.taskbar-sort li a.active{color:#333;font-weight:bold;}
.taskbar-sort li a.active span, .taskbar-sort li a:hover span{
	background:url(images/bg-taskbar-active.gif) no-repeat 100% 0;
	}
.taskbar-sort li a.active .icon-tasbar-nl, .taskbar-sort li a:hover .icon-tasbar-nl{
	background:url(images/icon-nl-taskbar-active.gif) no-repeat 0 0;
	}
.taskbar-sort li a.active .icon-tasbar-pp, .taskbar-sort li a:hover .icon-tasbar-pp{
	background:url(images/icon-pp.png) no-repeat 0 0;
	}

Trong css trên ta cố định ở trên cùng của trang và khi cuộn trang thì menu này vẫn không bị cuộn bằng các thuộc tính top:0;left:0;position:fixed;bottom:auto; Nếu không thích diều này bạn có thể bỏ các thuộc tính này.

Code html dạng Tab có dạng như sau:

<div id="taskbar">
<div class="taskbar">
	<div class="taskbar-sort">
		<ul>
			<li><a href="link1" class="active" ><span>Tên link1</span></a></li>
			<li><a href="link2" ><span>Tên Link2</span></a></li>
			<li><a href="..." ><span>...</span></a></li>
		</ul>
	</div>
</div>
</div>

Giờ ta sẽ dựa vào cấu trúc trên để lấy dữ liệu trong SQL. Và mỗi khi ta chọn một Tab nào đó thì sẽ cần liệt kê danh sách các cấp con của Tab đó hiển thị dạng SubMenu ngang, Mỗi khi chọn một menu trong menu con này thì ta sẽ active để đánh dấu cho người xem biết họ đang xem ở chuyên mục nào. Giả sử tôi có bảng TB_Categore được phân cấp bằng trường ParentID (Ở cuối bài viết tôi sẽ cập nhật link để bạn download cơ sở dữ liệu này làm minh họa) khi đó ứng với ParentID=0 tương đương với Tab của bài viết (Cấu chúc CSDL của bạn có thể khác thì bạn sẽ thay đổi cho phù hợp nhé).
 

Chúng ta sẽ phân tích trước khi viết thủ tục như sau: Ban đầu khi vào trang chủ ta cần tạo thêm một Tab là Trang chủ và Active Tab này. Khi một Tab được chọn ta cần active tab này và list ra các chuyên mục con của tab này (ta sẽ dùng vòng lặp để thực hiện), các tab khác sẽ không được active. Khi ta chọn một chuyên mục con thì chuyên mục này sẽ được đánh dấu cho người dùng biết đang ở chuyên mục nào. Với phân tích trên tôi đã viết thủ tục SQL như sau:

CREATE PROCEDURE TB_Category_GetMenu_Link
	@TabID int,
	@CateID int
AS
BEGIN
	DECLARE @SQL nvarchar(4000), @SQLCate nvarchar(4000)
	 SET @SQL=''	SET @SQLCate=''
  DECLARE @Count int, @idCate int, @CateName nvarchar(150)
  -- Khai báo mở khối Tab với mặc định được Active là trang chủ nếu TabID=0
  SET @SQL=@SQL+'
		 <div id="taskbar"><div class="taskbar"><div class="taskbar-sort"><ul>'
  IF(@TabID=0)
		SET @SQL=@SQL+N'<li><a href="/" class="active"><span>TRANG CHỦ</span></a></li>'
	ELSE
		SET @SQL=@SQL+N'<li><a href="/"><span>TRANG CHỦ</span></a></li>'
  -- Khai báo 1 bản tạm
 	DECLARE @_Table_Temp TABLE 
 	(
 		[id] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL,
 		CateID int,
		CateName nvarchar(150) NULL
 	)
 	-- Dùng vòng lặp duyệt các Tab (ParentID=0)
	INSERT INTO @_Table_Temp(CateID, CateName)
	Select tc.CateID, tc.CateName FROM TB_Category tc WHERE tc.ParentID=0 AND tc.Status=1 
 	DECLARE @CurrentRow int
	DECLARE @MaxRow int
	SELECT @MaxRow = isnull(Max([id]),0) FROM @_Table_Temp
	SET @CurrentRow = 1
	WHILE @CurrentRow <=@MaxRow
	BEGIN
		SELECT 
			@idCate=tt.CateID,
			@CateName=tt.CateName
			FROM @_Table_Temp tt
			WHERE [id] = @CurrentRow
			-- Nếu đang chọn một Tab thì đặt class là active,
			IF(@TabID=@idCate)
				SET @SQL=@SQL+'
				<li>
					<a href="?tabid='+cast(@idCate AS varchar(10))+'" class="active"><span>'+@CateName+'</span></a>
				</li>'
			ELSE
				-- Ngược lại để chế độ bìn thường
				SET @SQL=@SQL+'
					<li>
						<a href="?tabid='+cast(@idCate AS varchar(10))+'"><span>'+@CateName+'</span></a>
					</li>'
			SET @CurrentRow = @CurrentRow + 1
	END
	-- Kết thúc vòng lặp - Đóng khối Tab
  SET @SQL=@SQL+'</ul></div></div></div>'
  -- Kiểm tra điều kiện nếu đã chọn một Tab thì truy vấn các chuyên mục con
  IF @TabID>0
  BEGIN
		DECLARE @CateName2 Nvarchar(200), @idCate2 int 
		-- Nếu Có chọn một chuyên mục con khi đó chuyên mục được chọn sẽ được Active, các chuyên mục khác không active
		IF @CateID>0
		BEGIN
  		SET @SQLCate=@SQLCate+'<div id="cateLeadMenu">'
			DECLARE Cate_Cursor CURSOR FOR 
			SELECT tc.CateID, tc.CateName
			FROM TB_Category tc WHERE tc.ParentID=@TabID ORDER BY tc.Decen
			OPEN Cate_Cursor
			FETCH NEXT FROM Cate_Cursor INTO @idCate2, @CateName2
			WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
			BEGIN 
				IF @CateID=@idCate2
					BEGIN
						SET @SQLCate=@SQLCate+'
							<a href="?tabid='+cast(@TabID AS varchar(10))+'&cateid='+cast(@idCate2 AS varchar(10))+'" class="cateactive">'+@CateName2+'</a>'
					END
					ELSE
						SET @SQLCate=@SQLCate+'
							<a href="?tabid='+cast(@TabID AS varchar(10))+'&cateid='+cast(@idCate2 AS varchar(10))+'">'+@CateName2+'</a>'
				FETCH NEXT FROM Cate_Cursor INTO @idCate2, @CateName2
			END
			CLOSE Cate_Cursor
			DEALLOCATE Cate_Cursor
	  	  	
  		SET @SQLCate=@SQLCate+'</div>'
		END
		ELSE
			-- Nếu không có chuyên mục con nào được chọn thì sẽ là không active
  	BEGIN
  		SET @SQLCate=@SQLCate+'<div id="cateLeadMenu">'
  		DECLARE Cate_Cursor CURSOR FOR 
			SELECT tc.CateID, tc.CateName
			FROM TB_Category tc WHERE tc.ParentID=@TabID ORDER BY tc.Decen
			OPEN Cate_Cursor
			FETCH NEXT FROM Cate_Cursor INTO @idCate2, @CateName2
			WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
			BEGIN 
				IF @CateID=@idCate2
					BEGIN
						SET @SQLCate=@SQLCate+'
							<a href="?tabid='+cast(@TabID AS varchar(10))+'&cateid='+cast(@idCate2 AS varchar(10))+'" class="cateactive" >'+@CateName2+'</a>'
					END
					ELSE
						SET @SQLCate=@SQLCate+'
							<a href="?tabid='+cast(@TabID AS varchar(10))+'&cateid='+cast(@idCate2 AS varchar(10))+'" >'+@CateName2+'</a>'
				FETCH NEXT FROM Cate_Cursor INTO @idCate2, @CateName2
			END
		CLOSE Cate_Cursor
		DEALLOCATE Cate_Cursor
  	SET @SQLCate=@SQLCate+'</div>'
  	END
	END 
	 	Select (@SQL+@SQLCate) AS Links
END

 

Kết quả của thủ tục trên là chuỗi html hiển thị toàn bộ menu ta cần lên trình duyệt ứng với các giá trị khác nhau của TabID và CateID (request được).
Giờ trong trang asp.net thì đơn giản rồi chúng ta cần có thêm các stylesheet và một Label để hiển thị:

<style>
  #cateLeadMenu {width:978px; margin:0px auto;padding:40px 0px 3px 10px; 
  margin-top:0px; font-weight:bold; color:#800000; background-color:White;}
  #cateLeadMenu a{ color:#333333; padding:0px 8px 3px 0px; text-decoration:none;}
  #cateLeadMenu a:hover{ color:#CC0000;}
  #cateLeadMenu .cateactive{color:#CC0000; text-decoration:underline;}
  </style>
///////////////////////
<asp:Label ID="lblMenu" runat="server" />

Trong code ta chỉ cần viết hàm thực thi hàm và hiển thị dữ liệu

private int tabid = 0, cateid = 0;
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    tabid = (Request.QueryString["tabid"] != null) ? int.Parse("0" + Request.QueryString["tabid"].ToString()) : 0;
    cateid = (Request.QueryString["cateid"] != null) ? int.Parse("0" + Request.QueryString["cateid"].ToString()) : 0;
    string SQL = "EXEC TB_Category_GetMenu_Link " + tabid.ToString() + "," + cateid.ToString() + "";
    DataTable dtb = QueryToDataTable(SQL);
    if (dtb.Rows.Count > 0)
    {
      lblMenu.Text = dtb.Rows[0][0].ToString();
    }
  }
  private DataTable QueryToDataTable(string strSQL)
  {
    DataTable dtbTmp = new DataTable();
    string connString = @"
Server =.\SQL2005;Initial Catalog=Clip_Backup;User ID=sa;Password=***";
    SqlConnection conn = new SqlConnection(connString);
    try
    {
      conn.Open();
      SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(strSQL, conn);
      DataSet ds = new DataSet();
      da.Fill(ds, "GetData");
      dtbTmp = ds.Tables[0];
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine(e.Message);
    }
    finally
    {
      conn.Close();
    }
    return dtbTmp;
  }

Các bạn quan tâm có thể thực hiện, nếu có vướng mắc có thể comment bên dưới (nhớ có dấu tiếng việt tôi mới nhận được) chúng ta sẽ trao đổi thêm

 
Link download Cơ sở dữ liệu và các ảnh background của Tabmenu: http://www.mediafire.com/?deyi8o6303a9ai6
HMCLIP ADMIN
 Chia sẻ qua: 
Hot!
Ý kiến bạn đọc

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Gallery

image

Maecenas viverra rutrum pulvinar

Maecenas viverra rutrum pulvinar! Aenean vehicula nulla sit amet metus aliquam et malesuada risus aliquet. Vestibulum rhoncus, dolor sit amet venenatis porta, metus purus sagittis nisl, sodales volutpat elit lorem…

Read more

Text Links

Thiết kế logo chuyên nghiệp Insky
DAFABET
W88 w88b.com/dang-ky-tai-khoan-w88
W88
ca do bong da online
Copyright © 2011 - 2012 vietshare.vn by phamkhuong102@gmail.com doanhkisi2315@gmail.com. All rights reserved.