Các bạn đã đọc và hiểu về Service trong Part 1. Tiếp theo mình sẽ làm 1 demo nhỏ để các bạn hiểu rõ hơn về Service. Demo tạo 1 service chơi nhạc và người sử dụng có thể điều khiển service này.


Giao diện chương trình : 
Đầu tiên là tạo 1 giao diện điều khiển service chơi nhạc bằng layout đơn giản :

Mã:
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:orientation="vertical" android:padding="4dip"   android:gravity="center_horizontal"   android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent">   <TextView     android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content"     android:layout_weight="0"     android:paddingBottom="4dip"     android:text="@string/local_service_binding"/>   <Button android:id="@+id/bind"     android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"     android:text="@string/bind_service">     <requestFocus />   </Button>   <Button android:id="@+id/unbind"     android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"     android:text="@string/unbind_service">   </Button>     <Button android:id="@+id/play"     android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"     android:text="@string/Play">   </Button>   </LinearLayout>
Tạo 1 class LocalService.java extend từ Service và một lớp con LocalBinder thừa kế từ lớp Binder ( dùng để điều khiển service )

Mã:
public class LocalService extends Service {   public class LocalBinder extends Binder {     LocalService getService() {       return LocalService.this;     }   } ..... }
Từ đó nạp chồng phương thức onBind bằng cách trả lại giá trị mBinder

Mã:
  private final IBinder mBinder = new LocalBinder();   @Override   public IBinder onBind(Intent intent) {  	  	     return mBinder;   }
Tạo một đối tượng MediaPlayer chơi nhạc đơn giản ( sử dụng để chơi file abc.mp3 đặt trong folder res/raw ):

Mã:
MediaPlayer mMediaPlayer;   public void startMp3Player() {   	mMediaPlayer = MediaPlayer.create(getApplicationContext(),         R.raw.abc);   	mMediaPlayer.start();   }     public void mp3Stop() {   	mMediaPlayer.stop();   	mMediaPlayer.release();   }
Ở lớp LocalServiceBinding.java extend từ lớp Activity chúng ta chỉ cần để ý đến đối tượng mConnection có nhiệm vụ giám sát kết nối của service chơi nhạc.
Mã:
  private ServiceConnection mConnection = new ServiceConnection() {     public void onServiceConnected(ComponentName className, IBinder service) {       mBoundService = ((LocalService.LocalBinder)service).getService();             Toast.makeText(LocalServiceBinding.this, R.string.local_service_connected,           Toast.LENGTH_SHORT).show();     }     public void onServiceDisconnected(ComponentName className) {       mBoundService = null;       Toast.makeText(LocalServiceBinding.this, R.string.local_service_disconnected,           Toast.LENGTH_SHORT).show();     }   };
Và xử lý sự kiện 3 button ( Bind, Unbin, Play/Stop )
Mã:
  private OnClickListener mBindListener = new OnClickListener() {     public void onClick(View v) {       bindService(new Intent(LocalServiceBinding.this,           LocalService.class), mConnection, Context.BIND_AUTO_CREATE);       mIsBound = true;       mPlayButton.setEnabled(true);           }   };   private OnClickListener mPlayListener = new OnClickListener() {     public void onClick(View v) {     		if(mPlayButton.getText() == "Play")     		{     			mBoundService.startMp3Player();     			mPlayButton.setText("Stop");     		}     		else     		{     			mBoundService.mp3Stop();     			mPlayButton.setText("Play");     		}	    	     }   };     private OnClickListener mUnbindListener = new OnClickListener() {     public void onClick(View v) {       if (mIsBound) {         unbindService(mConnection);         mIsBound = false;         mPlayButton.setEnabled(false);       }     }   }; source: http://www.mediafire.com/?ymyyiynizlz