Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2019

Hướng dẫn cơ bản về AndEngine

Ngày đăng: 13/2/2012, 15:34:23AM | Lượt xem: 17,837
Hot!

 Đây là bài viết của bạn tkminh trên 4rum vietandroid  mời các bạn tham khảo

  AndEngine là 1 công cụ rất hiệu quả giúp bạn có thể code game nhanh chóng, hỗ trợ khá nhìu chức năng game cần thiết... Tuy nhiên nó cũng có mặt hạn chế của nó: performance, ko có document, ko có nhìu sự trợ giúp vì nó còn đang phát triển..v.v.. 

Sau đây là hướng dẫn chi tiết:
1. Tao Project Android là SimpleAE

Tạo 1 thư mục lib, và add gói AndEngine.jar vào thư mục lib. Download tạihttp://andengineexamples.googlecode.com/hg/lib/andengine.jar

Sau đó right click vào gói AndEngine.jar, chọn Build Path > Add to build path
Mở file SimpleAEActivity, lớp SimpleAEActivity đang kế thừa lớp Activity theo mặc định, bạn hãy sừa thành BaseGameActivity. Sau đó xóa những dòng code mà Eclipse sinh ra, và nhấn Ctrl + Shift + O để import thư viện hoặc nhấn Ctrl + Spacebar.
Tiếp theo rê chuột vào lớp SimpleAEActivity và chọn Add unimplement method.

package com.myapp.test;

import org.anddev.andengine.engine.Engine;
import org.anddev.andengine.entity.scene.Scene;
import org.anddev.andengine.ui.activity.BaseGameActivity;


public class SimpleAEActivity extends BaseGameActivity {

	@Override
	public Engine onLoadEngine() {
		// TODO Auto-generated method stub
		return null;
	}

	@Override
	public void onLoadResources() {
		// TODO Auto-generated method stub
		
	}

	@Override
	public Scene onLoadScene() {
		// TODO Auto-generated method stub
		return null;
	}

	@Override
	public void onLoadComplete() {
		// TODO Auto-generated method stub
		
	}
    
}

2. Sửa file AndroidManifest.xml, thêm vào trước thẻ application <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK"/>

*** Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết 1 chút, trước khi nói về code:
BASEGAMEACTIVITY: đây là 1 lớp bắt buộc. Bạn phải extend nó mỗi khi viết 1 game. Nó sẽ quản lí Engine và các nội dung bên trong của game ...
ENGINE: quản lí việc show các nội dung lên Scene. Mỗi Engine chỉ có duy nhất 1 Scene. Nhưng có 1 ngoại lệ... mình đang nghiên cứu thêm hihi
CAMERA: là 1 lớp sẽ định nghĩa 1 khung chữ nhật của Scene mà nội dung sẽ hiển thị lên màn hình bên trong khung chữ nhật này.
SCENE: là 1 lớp sẽ chứa tất cả những đối tượng ENTITY cần hiển thị trên màn hình: ví dụ SpriteAnimate, ...
ENTITY: là đối tượng sẽ đc vẽ bên trong SCENE, và nó có thể di chuyển, xoay, ....
TEXTURE: là 1 class đc xem như là bộ nhớ của hình ảnh. Nó ko trực tiếp lưu image, nó chỉ xem như bộ nhớ để chứa image đó. Ví dụ image có kích thước: 45 x 126, thì bạn phải tạo texture với kích thước X to hơn kích thước image thật sự ( X phải là kết quả của mũ 2 ) , tức là texture 64x128
TEXTUREREGION: load image vào texture và cắt ra theo 1 khung chữ nhật với kích thước do bạn chọn. Dùng để vẽ sprite, image....

3. SimpleAEActivity, đầu tiên cần phải load Engine trước.
Bạn hãy tạo 1 lớp InstantEngine có hàm dựng là 3 tham số, chiều rộng, chiều cao, màn hình ngang hay dọc.

package com.myapp.test;

import org.anddev.andengine.engine.Engine;
import org.anddev.andengine.engine.camera.Camera;
import org.anddev.andengine.engine.options.EngineOptions;
import org.anddev.andengine.engine.options.EngineOptions.ScreenOrientation;
import org.anddev.andengine.engine.options.resolutionpolicy.RatioResolutionPolicy;

public class InstantEngine {
	private Engine mEngine;
	private Camera mCamera;
	
	public Engine getEngine() {
		return mEngine;
	}
	
	public Camera getCamera() {
		return mCamera;
	}
	
	public InstantEngine(int width, int height, boolean isPORTRAIT) {
		mCamera = new Camera(0, 0, width, height);
		RatioResolutionPolicy rc =new RatioResolutionPolicy(width, height);
		EngineOptions eo;
		if (isPORTRAIT) {
			eo = new EngineOptions(true, ScreenOrientation.PORTRAIT, rc, mCamera);
		} else {
			eo = new EngineOptions(true, ScreenOrientation.LANDSCAPE, rc, mCamera);
		}
		mEngine = new Engine(eo);
	}
}

Sau đó edit là SimpleAEActivity cho phần onLoadEngine, và thêm 1 biến mEngine;

private Engine mEngine;

	@Override
	public Engine onLoadEngine() {
		InstantEngine ie = new InstantEngine(400, 600, true);
		mEngine = ie.getEngine();
		return mEngine;
	}

4. Tiếp theo là phần onLoadResource, chúng ta sẽ load image vào.
Tạo 1 thư mục assets/gfx và thêm image này vào 
Tạo 1 lớp LoadingTexture có hàm dựng là tham số Context.
Biến tr_spr_animate sẽ load image trên và cắt thành 6 miếng . Và sẽ đc dùng để vẽ từng miếng 1 trên màn hinh.

package com.myapp.test;

import org.anddev.andengine.entity.sprite.Sprite;
import org.anddev.andengine.opengl.font.Font;
import org.anddev.andengine.opengl.font.FontFactory;
import org.anddev.andengine.opengl.texture.Texture;
import org.anddev.andengine.opengl.texture.TextureOptions;
import org.anddev.andengine.opengl.texture.region.TextureRegion;
import org.anddev.andengine.opengl.texture.region.TextureRegionFactory;
import org.anddev.andengine.opengl.texture.region.TiledTextureRegion;
import org.anddev.andengine.opengl.texture.source.AssetTextureSource;

import android.content.Context;
import android.graphics.Color;

public class LoadingTexture {
	
	//face
	private Texture tt_face;
	
	// animate sprite
	private TiledTextureRegion tr_spr_animate;

	public LoadingTexture(Context context) {
		
		// face
		tt_face = new Texture(512, 64, TextureOptions.BILINEAR_PREMULTIPLYALPHA);
		
		// animate sprite
		tr_spr_animate = TextureRegionFactory.createTiledFromAsset(tt_face, context, "gfx/face.png", 0, 0, 6, 1);	
	}
	
	public Texture getFaceTexture() {
		return tt_face;
	}
	
	public TiledTextureRegion getFaceTiledTextureRegion() {
		return tr_spr_animate.clone();
	}

Edit lại SimpleAEActivity

private LoadingTexture texture;
	@Override
	public void onLoadResources() {
		texture = new LoadingTexture(this);
		mEngine.getTextureManager().loadTexture(texture.getFaceTexture());
		
	}

5. Bây giờ cần phải tạo 1 scene để hiển thị, các bạn tạo 1 lớp ví dụ WelcomeScene kế thừa từ lớp Scene.
Trong lớp Scene này mình sẽ tạo background và tạo 1 hình vuông và cho nó rơi theo trọng lực. ^^ 
Các bạn cần download: andenginephysicsbox2dextension.jar , và add vào build path.
Và thêm file libandenginephysicsbox2dextension.so vào 1 thư mục mới libs/armeabi

package com.myapp.test;

import org.anddev.andengine.entity.primitive.Rectangle;
import org.anddev.andengine.entity.scene.Scene;
import org.anddev.andengine.entity.scene.background.ColorBackground;
import org.anddev.andengine.entity.shape.Shape;
import org.anddev.andengine.extension.physics.box2d.FixedStepPhysicsWorld;
import org.anddev.andengine.extension.physics.box2d.PhysicsConnector;
import org.anddev.andengine.extension.physics.box2d.PhysicsFactory;
import org.anddev.andengine.extension.physics.box2d.util.Vector2Pool;
import org.anddev.andengine.sensor.accelerometer.AccelerometerData;
import org.anddev.andengine.sensor.accelerometer.IAccelerometerListener;

import android.hardware.SensorManager;

import com.badlogic.gdx.math.Vector2;
import com.badlogic.gdx.physics.box2d.Body;
import com.badlogic.gdx.physics.box2d.BodyDef.BodyType;
import com.badlogic.gdx.physics.box2d.FixtureDef;

public class WelcomeScene extends Scene implements IAccelerometerListener {
	
	private FixedStepPhysicsWorld mFSW;
	
	public WelcomeScene() {
		
		this.setBackground(new ColorBackground(0.09804f, 0.6274f, 0.8784f));
		
		// Library andenginephysicsbox2dextension not found
		// add file libandenginephysicsbox2dextension.so vao thu muc libs/armeabi
		mFSW = new FixedStepPhysicsWorld(30, new Vector2(0,SensorManager.GRAVITY_EARTH), false);
		
		FixtureDef fd = PhysicsFactory.createFixtureDef(0.5f, 0.5f, 0.5f);
		
		Shape ground = new Rectangle(10, 20, 60, 60);
		Body bodyGround = PhysicsFactory.createBoxBody(mFSW, ground, BodyType.DynamicBody, fd);
		this.attachChild(ground);
		mFSW.registerPhysicsConnector(new PhysicsConnector(ground, bodyGround ));
		
		
		Shape bottom = new Rectangle(0, 300, 200, 10);
		Body bodyBottom = PhysicsFactory.createBoxBody(mFSW, bottom, BodyType.StaticBody, fd);
		this.attachChild(bottom);
		mFSW.registerPhysicsConnector(new PhysicsConnector(bottom, bodyBottom ));
		
		this.registerUpdateHandler(mFSW);
	}
	
	public WelcomeScene getInstance(){
		return this;
	}

	@Override
	public void onAccelerometerChanged(AccelerometerData pAccelerometerData) {
		Vector2 gravity = Vector2Pool.obtain(pAccelerometerData.getX(),pAccelerometerData.getY());
		mFSW.setGravity(gravity);
		Vector2Pool.recycle(gravity);
		
	}
}

6. Tiếp theo tạo 1 lớp FaceSprite kế thừa từ AnimatedSprite, lớp này sẽ vẽ 1 sprite và tự động xoay, và sẽ di chuyển theo 1 đường dãn ngẫu nhiên

package com.myapp.test;

import org.anddev.andengine.entity.IEntity;
import org.anddev.andengine.entity.modifier.LoopEntityModifier;
import org.anddev.andengine.entity.modifier.PathModifier;
import org.anddev.andengine.entity.modifier.PathModifier.IPathModifierListener;
import org.anddev.andengine.entity.modifier.PathModifier.Path;
import org.anddev.andengine.entity.sprite.AnimatedSprite;
import org.anddev.andengine.opengl.texture.region.TiledTextureRegion;
import org.anddev.andengine.util.MathUtils;
import org.anddev.andengine.util.constants.TimeConstants;

public class FaceSprite extends AnimatedSprite implements TimeConstants {

	private int rotation = 0;
	private Path path;
	
	public FaceSprite(float pX, float pY, float pTileWidth, float pTileHeight,
			TiledTextureRegion pTiledTextureRegion) {
		super(pX, pY, pTileWidth, pTileHeight, pTiledTextureRegion);
		
		settingMovePath();
	}
	
	private FaceSprite getInstance() {
		return this;
	}
	
	private void settingMovePath() {
		int x1 = MathUtils.random(0, 600);
		int y1 = MathUtils.random(0, 400);
		int x2 = MathUtils.random(0, 600);
		int y2 = MathUtils.random(0, 400);
		path = new Path(3).to(x1,y1).to(x2, y2).to(x1, y1);
		
		PathModifier pm = new PathModifier(33, path, null, new IPathModifierListener() {

			@Override
			public void onPathStarted(PathModifier pPathModifier,
					IEntity pEntity) {
				
			}

			@Override
			public void onPathWaypointStarted(PathModifier pPathModifier,
					IEntity pEntity, int pWaypointIndex) {
				
				// method animate truyen vao frame duration: thoi gian cua moi frame hien thi
				// frame bat dau va frame ket thuc fai tuong ung voi so frame
				int startFrame = 1;
				int endFrame = 5;
				int frameDuration = 200;
				getInstance().animate(new long[]{frameDuration, frameDuration, frameDuration, frameDuration, frameDuration}, startFrame, endFrame, true);
				
			}

			@Override
			public void onPathWaypointFinished(PathModifier pPathModifier,
					IEntity pEntity, int pWaypointIndex) {
				// TODO Auto-generated method stub
				
			}

			@Override
			public void onPathFinished(PathModifier pPathModifier,
					IEntity pEntity) {
				// TODO Auto-generated method stub
		
			}}
			);
		this.registerEntityModifier(new LoopEntityModifier(pm));
	}
	
	@Override
	public void onManagedUpdate(final float pSecondsElapsed) {
		super.onManagedUpdate(pSecondsElapsed);
				
		// quay nao`
		rotation=rotation+5;
		this.setRotation(rotation);

	}
}

7. Giờ là lúc đặt sprite trên vào Scene. Tạo 1 lớp GamePlay như sau:

package com.myapp.test;

import org.anddev.andengine.entity.scene.Scene;

public class GamePlay {
	
	private WelcomeScene welcomeScene;
	private LoadingTexture texture;
	private FaceSprite faceSpr;

	public GamePlay(LoadingTexture object) {
		texture = object;
		
	}
	
	public Scene getWelcomeScene() {
		welcomeScene = new WelcomeScene();
		faceSpr = new FaceSprite(100, 200, 45, 45, texture.getFaceTiledTextureRegion());
		
		welcomeScene.attachChild(faceSpr);
		
		return welcomeScene;
	}

}

8. Add GamePlay vào onLoadScene

private Scene mScene;
	@Override
	public Scene onLoadScene() {
		mEngine.registerUpdateHandler(new FPSLogger());
		GamePlay game = new GamePlay(texture);
		mScene = game.getWelcomeScene(); 
		
		return mScene;
	}

9. Chạy thử và kết quả:

 

 

vietandroid.com
 Chia sẻ qua: 
Hot!
Ý kiến bạn đọc

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Gallery

image

Maecenas viverra rutrum pulvinar

Maecenas viverra rutrum pulvinar! Aenean vehicula nulla sit amet metus aliquam et malesuada risus aliquet. Vestibulum rhoncus, dolor sit amet venenatis porta, metus purus sagittis nisl, sodales volutpat elit lorem…

Read more

Text Links

Thiết kế logo chuyên nghiệp Insky
DAFABET
W88 w88b.com/dang-ky-tai-khoan-w88
W88
ca do bong da online
Copyright © 2011 - 2012 vietshare.vn by phamkhuong102@gmail.com doanhkisi2315@gmail.com. All rights reserved.